Adatvédelmi Tájékoztató

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) b) és f) pontján alapulnak. Ennek megfelelően az adatkezelések részben az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek, részben az adatkezelő jogos érdekén alapulnak akként, hogy a jogszerűen felvett adatok kezeléséhez az érintetteknek hozzájárulniuk nem kell, tájékoztatásuk azonban nélkülözhetetlen – ezért  Félegyházi Zsolt egyéni vállalkozó (székhelye: 9022 Győr, Bajcsy Zsilinszky út 59. fszt.; nyilvántartási száma: 55344441; adószáma: 56673946-1-28; bankszámlaszáma: 18203404-01278203-10010018)

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Félegyházi Zsolt egyéni vállalkozó

Az adatkezelő levelezési címe: 9022 Győr, Bajcsy Zsilinszky út 59. fszt.

Az adatkezelő e-mail címe: hello@felegyhazizsolt.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36309329399

Honlap: www.felegyhazizsolt.hu

 

  1. A felegyhazizsolt.hu oldalon keresztül küldött vagy email-ben továbbított személyes adatok kezelése

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Amennyiben közöttünk nem áll fenn szerződéses jogviszony, és levelezésünk az üzleti kapcsolat létrehozására irányul, úgy a szerződés megkötéséig (vagy a szerződéskötés elvetéséig) az adatkezelés a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az érintettel megkötendő szerződést megelőző lépésnek minősül.

Szerződéses jogviszony fennállása esetén az adatkezelés a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az üzleti kommunikációval összefüggő, illetve azt elősegítő jogos érdeknek minősül.

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt adatok megőrzési ideje a szerződéskötés elvetéséig, szerződés fennállása esetén pedig a szerződéses jogviszony megszűnéséig tart.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő ezúton hozza az Ön tudomására, hogy adatkezelőként jár el az Ön által a www.felegyhazizsolt.hu oldalon keresztül küldött vagy külön email-ben továbbított személyes adatok tekintetében. Személyes adatait az email tárgyával összefüggő célból kezelhetjük, de mindenekelőtt az Önnel folytatandó üzleti kommunikáció céljából.

  1. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése alapján jogosult kezelni az alábbi személyes adatokat, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezéseivel.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

A szolgáltatásnyújtás céljából magánszemély ügyfél esetén az Adatkezelő a következő adatokat gyűjti össze, dolgozza fel és tárolja:

  • vezetéknév és keresztnév
  • cím

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása alapján adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Ön mint érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód.

Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben a zsoltfelegyhazi@grabmarketing.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.